Veelgestelde vragen2021-10-28T09:52:58+02:00

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het project De Bongerd. U vindt hier op dit moment de vragen die tussen maart en half oktober zijn gesteld. Op dit moment zijn we bezig met individuele gesprekken met omwonenden. De antwoorden die deze gesprekken opleveren zullen wij vervolgens met u delen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Overschrijding van budgetten mag niet ten koste van zorgpersoneel gaan.2021-10-15T15:49:43+02:00

Binnen het projectteam hebben wij voor deze specifieke opmerking geen invloed helaas.

Gebouw C is in de lijn van de sporthal gesitueerd. Echter dat is een oud pand dat ook op de nominatie staat om veranderd te worden. Dus hoezo dit volgen?! Waarom niet uitgaan van de huidige groen- en zichtlijnen?2021-10-28T09:54:08+02:00

Waarom dit volgen? Waarom niet uitgaan van de huidige groen- en zichtlijnen.

Antwoord:

Blok C staat in de rooilijn van andere andere panden welke aan oostzijde van de Eyerdijk zijn gelegen. Echter niet de in lijn met de sporthal, deze ligt verder naar achteren. Tijdens de individuele gesprekken komt deze vraag overigens nog aan de orde.

Gebouw C staat direct zonder groen aan de hoek Bongerd-Eijerdijk. Waarom houdt u daar niet meer afstand voor groen.2021-10-15T15:34:13+02:00

Blok C staat op de situatietekening en de artist impression in het gras. De landschapsarchitect zal in een latere fase de beplanting bepalen.

Wanneer wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd?2021-10-28T08:57:16+02:00

De bedoeling is om het bestemmingsplan uiterlijk november 2021 ter inzage aan te bieden.

Kijken de bewoners tegen geparkeerde auto’s?2021-10-28T08:57:51+02:00

De gebieden waar geparkeerd wordt zullen zoveel als mogelijk worden voorzien van groene hagen die het zicht op auto’s ontnemen.

Wat gebeurt er met de bomen op de hoek Bongerd/ Grotegracht?2021-10-28T08:58:22+02:00

De bestaande bomen zullen worden geïnventariseerd op positie, omvang, soort en gezondheid. Waar mogelijk streven wij ernaar om bomen te handhaven. Mocht dit niet lukken dan zal er worden voorzien in het terugplaatsen van groen.

Wat is de afstand van blok B tot de straat ?2021-10-28T09:09:21+02:00

Hiervoor zal op deze site een tekening worden toegevoegd.

Waarom komen er meer appartementen in blok B ?2021-10-15T13:25:45+02:00

Er komen niet meer appartementen in blok B. Opgenomen zijn 41 appartementen.

Kunt u rekening houden met pittoreske bouwstijl van Hattem ?2021-10-15T13:24:19+02:00

Dit is een persoonlijke smaak, door verdere uitwerking en ontwerpsessies zal onder meer in samenspraak met ”welstand” op een later tijdstip een definitief ontwerp volgen.

Is het mogelijk om de afgesloten weg naar de Stadslaan te openen en zo minder verkeer via de Bongerd te laten lopen ?2021-10-28T09:03:21+02:00

Wij zullen deze vraag met de gemeente Hattem bespreken of dit een mogelijkheid is.

Kunt u nog schuiven met gebouwen waarbij meer afstand tot bebouwing komt ?2021-10-28T09:06:20+02:00

De huidige uitwerking is in nauw overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente Hattem uitgevoerd. Wij zullen uiteraard kijken of er mogelijkheden zijn om aan deze vraag tegemoet te komen.

Kan de petanque vereniging niet worden verplaatst ?2021-10-28T09:07:59+02:00

Wij hebben uitvoerig overleg met de petanque vereniging gemeente gevoerd wat heeft geresulteerd in de huidige oplossing. Op verplaatsing of wens daartoe hebben wij geen invloed. De gemeente heeft hiervoor een ander beleid.

Kan de hoogte en afstand van de nieuwbouw tot woning Grote Gracht 71 worden aangegeven ?2021-10-15T13:17:55+02:00

Hiervoor zal op deze website een tekening worden toegevoegd.

Voldoet een parkeernorm van 0,6 voor 40 extra woningen ?2021-10-15T13:16:06+02:00

Dit kan zo niet worden gesteld. Wij hebben hiervoor een berekening laten maken waarbij is gekeken naar huidige en toekomstige situatie. De genoemde norm van o,6 is te laag. Normering ligt tussen 0,7 en 2,1 overall.

Wat is overgebleven van eerdere artist impressions?2021-10-28T09:12:57+02:00

In deze fase van het plan zal een wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Hierbij zijn de getoonde beelden een impressie van mogelijke uitstraling. Door verdere uitwerking en ontwerpsessies zal onder meer in samenspraak met ”welstand” op een later tijdstip een definitief ontwerp volgen. Uiteraard nemen we de opmerkingen van omwonenden hierin mee.

Wat wordt aan de verkeerssituatie bij de Bongerd gedaan?2021-10-15T13:13:26+02:00

Doordat er ten opzichte van de huidige toegang Bongerd in het nieuwe plan meerdere toegangen en parkeerzones zijn zal er meer spreiding van verkeer plaatsvinden.

Waarom komt er geen parkeergarage onder gebouw C ?2021-10-28T09:14:28+02:00

Een parkeergarage onder een gebouw is een kostbare aangelegenheid. Binnen dit project is er mede door een grote sociale component hiervoor geen financiële ruimte. De woningen worden dan veel te duur.

Komen er 85 extra parkeerplaatsen tegenover woningen van Galenstraat ?2021-10-15T13:10:55+02:00

Nee, de parkeerplaatsen worden verdeeld over het plangebied.

Is een hoog-laagkeuken mogelijk?2021-10-15T13:09:51+02:00

In basis is hierin niet voorzien maar deze vraag zal met IJsselheem worden besproken.

Waarom zit er geen raam in de gevel bij de brandweergarage ?2021-10-15T13:08:36+02:00

Een raam aan deze zijde in het gebouw is niet mogelijk omdat deze gevel zich binnen twee meter van de erfgrens bevindt.

De Eijerdijk wordt een 30 km zone, hoe wordt IJsselheem bevoorraad ? Via Van Galenstraat ?2021-10-28T09:22:03+02:00

Bevoorrading van IJsselheem vindt plaats via de Eijerdijk. De 30 km zone heeft hier geen invloed op. Wij kiezen er bewust voor om dit niet via de Van Galenstraat te laten plaatsvinden omdat dan de te volgen verkeersroute nog langer wordt.

Hoe zit het met een toename van verkeersdrukte ?2021-10-15T13:06:09+02:00

Door de toevoeging van woningen is het logisch dat er meer verkeersdrukte zal ontstaan. De omliggende wegen hebben voldoende capaciteit om dit op te vangen.

Komen wij in aanmerking voor compensatie van waardevermindering of planschade ?2021-10-28T09:22:56+02:00

Dit zal onafhankelijk per situatie beoordeeld worden. Bij de gemeente kan dit worden aangevraagd.

Wij vinden dat de plannen niet passen in het karakter van de wijk.2021-10-28T09:29:44+02:00

Uiteraard kunnen wij het hier met u over hebben tijdens de gesprekken. We gaan er dan graag dieper op in.

Wat zijn de afstanden van gebouwen tot de openbare weg ?2021-10-15T13:01:54+02:00

Hiervoor zal op deze website een tekening worden toegevoegd.

Waarom hebben sommige gebouwen vier bouwlagen ?2021-10-28T09:32:05+02:00

Om voldoende woningen te realiseren binnen de opgave is een 4e bouwlaag plaatselijk noodzakelijk. Ten opzichte van de plannen die we in maart 2021 presenteerden, is de vierde laag nu verder naar achter geplaatst, zodat deze minder zichtbaar is.

Waarom is de gymzaal niet in de plannen opgenomen ?2021-10-15T12:58:47+02:00

De gymzaal maakt geen deel uit van het plangebied omdat de gemeente hiervoor een ander beleid heeft.

Kunt u rekening houden met omwonenden bij inrichting middengebied ?2021-10-28T09:37:08+02:00

Waar mogelijk zullen wij rekening houden met ideeen of voorstellen van omwonenden.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het plangebied ?2021-10-15T12:53:00+02:00

Op basis van huidige berekening worden er ca. 85 parkeerplaatsen in het gebied toegevoegd.

Hoe wordt er omgegaan met opmerkingen van omwonenden op het plan ?2021-10-28T09:56:06+02:00

Op dit moment zijn wij bezig met individuele gesprekken met omwonenden. Daar komen de vragen aan de orde.

Komen er ook ramen in de gevel aan de noordzijde van gebouw B ?2021-10-15T11:31:51+02:00

Ja er komen ramen aan de noordkant van gebouw B.

Kunt u al aangeven hoe en op basis waarvan in 2023 de kamerverdeling in De Bongerd wordt gemaakt?2021-05-05T11:10:48+02:00

Nee, dat is nog niet bekend en wordt in een latere fase door Hanzeheerd bepaald.

Wat is er bedacht om de overlast tijdens de bouw voor de bewoners van de van Galenstraat zoveel mogelijk te beperken?2021-05-05T11:11:11+02:00

Bouwer Draisma maakt een plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Dit plan wordt in een latere fase opgesteld en besproken.

Wordt de van Galenstraat na de bouwfase opnieuw ingericht?2021-05-05T11:11:37+02:00

Dit is nog niet bekend

Wordt er geheid bij de bouw?2021-05-05T11:11:54+02:00

Er vinden onderzoeken plaats om te beoordelen of er funderingspalen moeten worden toegepast. Als dit het geval is, zal er gebruik worden gemaakt van een trillingsarm systeem, zoals bijvoorbeeld geboorde palen.

Waar en via welke route worden de bouwmaterialen aan en afgevoerd en waar opgeslagen?2021-05-05T11:12:11+02:00

De aanvoer zal via omliggende wegen plaatsvinden, in de basis via Eijerdijk en/of Verlengde Parklaan. Opslag van bouwmateriaal zal plaatsvinden op eigen terrein.

Komt er een centrale keuken en waar is die gesitueerd?2021-05-05T11:12:36+02:00

In blok A op begane grond komt een ontmoetingsruimte. Deze wordt nog nader ingevuld door Hanzeheerd.

Waar worden de goederen aan en afgevoerd en via welke route?2021-05-05T11:13:47+02:00

Goederen worden aan- en afgevoerd via de Eijerdijk – langs de gymzaal

Wat is het aantal bouwlagen van gebouw A?2021-10-28T10:04:27+02:00

Het gebouw is 3 en 4 lagen hoog. De vierde laag is naar achteren geplaatst.

Wat is de afstand van het nieuwe gebouw A tot de weg?2021-05-05T11:14:34+02:00

In deze fase nog niet bekend.

Hoe zit het met de infrastructuur rondom De Bongerd?2021-05-05T11:14:54+02:00

In het plan is nu voorzien dat bevoorrading voor het gebouw Hanzeheerd zal plaatsvinden vanaf de Eijerdijk. Hiermee wordt de verkeersdruk op de Bongerd qua bevoorrading verlaagd.

Hoeveel bouwlagen krijgt gebouw C? Zijn er 3D-overzichten?2021-05-05T11:15:39+02:00

Gebouw C krijgt gedeeltelijk 3 en 4 bouwlagen. Er zijn nog geen 3D overzichten.

Is er ook ruimte voor een binnentuin waar mensen met dementie veilig buiten kunnen zijn?2021-05-05T11:16:03+02:00

Het groengebied tussen de gebouwen wordt ingericht als een veilige en plezierige plek. Inrichtingsplan komt in latere fase aan de orde.

Hoeveel blijft er over voor het “molenzicht”?2021-05-05T11:16:27+02:00

De huidige opzet van het terrein is luchtiger met zichtlijnen in plaats van 1 gebouw. Zicht hangt af van de locatie.

Worden er ook echte grote bomen terug geplant?2021-05-05T11:16:51+02:00

Wat voor betreft de inrichting zijn we nog niet zover.

 

Wat is de functie van het paviljoen?2021-05-05T11:17:11+02:00

Dit is opgenomen als suggestie. Er is nog geen functie benoemd.

Wanneer kunnen we bouwtekeningen verwachten, waarop duidelijke maatvoeringen en rooilijnen zijn aangegeven?2021-05-05T11:17:30+02:00

Rond de zomer is de volgende fase van het ontwerp gereed, dan volgt nadere informatie.

Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen voorzien?2021-05-05T11:18:19+02:00

Voor het parkeren en de behoefte wordt een berekening opgesteld door een gespecialiseerd bureau. Voor zicht op Grote Gracht en exacte woning zullen wij dit separaat moeten beoordelen.

Kan er ook een parkeergarage komen zodat er meer bouwruimte ontstaat? Bijvoorbeeld onder gebouwen?2021-05-05T11:18:40+02:00

Er komt geen parkeergarage.

Kan het derde gebouw niet meer naar achteren, dichterbij de sporthal, worden gepositioneerd?2021-05-05T11:19:06+02:00

De positie van de gebouwen is op verzoek van gemeente. Er is gekozen voor een ruime opzet in het groen. Opschuiven is niet mogelijk.

Zijn er op dit moment ook ideeën om in de nieuwe situatie zelf energie op te gaan wekken?2021-05-05T11:19:39+02:00

Op de gebouwen zal energie worden opgewekt door middel van zonnepanelen.

Waar gaan de diertjes heen?2021-05-05T11:20:31+02:00

Een suggestie is Kinderboerderij Hattem. Gaan we over nadenken.

Hoe zit het met de verkeersbewegingen in de Van Galenstraat?2021-05-05T11:20:54+02:00

Vanuit de Van Galenstraat is een gedeelte van het terrein straks bereikbaar. Om de locatie bereikbaar te maken is de Van Galenstraat nodig, dit kunnen wij niet veranderen. Tijdens de realisatie zal de Van Galenstraat hoofdzakelijk worden gebruikt vanaf de Verlengde Parklaan zodat slechts een klein gedeelte van de straat wordt gebruikt. Tevens maakt Draisma een BLVC plan, een plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Dit plan wordt in latere fase opgesteld en besproken.

Wat gebeurt er met parkeren in de buurt, bijvoorbeeld in de Van Galenstraat?2021-05-05T11:21:24+02:00

Uit gesprek met buurtbewoner merken wij dat er op dit moment geparkeerd wordt in de Van Galenstraat. De straat is ook als zodanig ontworpen met langsparkeren. Dit wordt vanuit dit plan niet gewijzigd.

Hoe zit het met de infrastructuur rondom De Bongerd?2021-05-05T11:23:05+02:00

In het plan is nu voorzien dat bevoorrading voor het gebouw Hanzeheerd zal plaatsvinden vanaf de Eijerdijk. Hiermee wordt de verkeersdruk op de Bongerd qua bevoorrading verlaagd.

Wat gaat u doen aan de toegenomen parkeerdruk rondom het terrein?2021-05-05T11:21:58+02:00

Voor het parkeren en de behoefte wordt een berekening opgesteld door een gespecialiseerd bureau. In een latere fase worden omwonenden geïnformeerd.

Gaat het echt wel door?2021-05-05T11:23:31+02:00

De plannen gaan zeker door, als het aan ons ligt. Uiteraard volgen nog de gebruikelijke procedures, maar die zien we met vertrouwen tegemoet. Er blijft in Hattem nu en in de toekomst volop behoefte aan betaalbare woningen voor ouderen. Aan die behoefte komen we met deze plannen tegemoet.

Wat gebeurt er met de Bongerdveste en Tinneborgh?2021-05-05T11:23:53+02:00

Die blijven ongemoeid. Logisch, want de Tinneborgh bestaat uit koopwoningen.

Wat gebeurt er met de gymzaal. Blijft deze bestaan? Of wordt deze ook gesloopt?2021-05-05T11:24:20+02:00

De gymzaal blijft bestaan.

Wanneer kunnen de eerste bewoners hun nieuwe appartement in?2021-05-05T11:24:47+02:00

In het tweede en derde kwartaal van 2022 start de bouw. Begin 2024 kunnen de bewoners van De Bongerd naar de nieuwbouw. Daarna worden ook de andere gebouwen gerealiseerd. Begin 2026 verwachten we alles klaar te hebben.

Wat gaat er met de Van Galenstraat gebeuren?2021-05-05T11:25:09+02:00

Het complex aan de Van Galenstraat zal als eerst gesloopt worden (begin 2022). Gezamenlijk met bewoners wordt er een sociaal plan opgesteld. Wij gaan bewoners zeer zorgvuldig begeleiden. Hiervoor hebben wij een zeer ervaren bewonersbegeleider ingeschakeld. Met de bewoners van de Van Galenstraat gaan wij het gesprek aan over het tijdspad, toekomstplannen, woonwensen, mogelijkheden m.b.t. (tijdelijke) verhuizing en terugkeergarantie. Uiteraard worden alle bewoners financieel gecompenseerd. Wij keren een verhuisvergoeding uit en vergoeden o.a. de verhuizing van de inboedel.

Hoe lang duurt het allemaal?2021-05-05T11:25:39+02:00

Na de voorbereidingen dit jaar vindt de bouw in fasen plaats. In 2024 is de oplevering van De Bongerd, in 2026 is het hele plan af.

Wanneer gaat de eerste schop de grond in?2021-05-05T11:26:04+02:00

De voorbereidingen zijn in volle gang. Dat begint met bekendmaken van de plannen. Bewoners en omwonenden zijn geïnformeerd, de gemeente is op de hoogte en eind maart is er voor iedereen een digitale informatiebijeenkomst. We hebben geluisterd naar de wensen van de belanghebbenden die we in 2019 hebben opgehaald. Dat is meegenomen bij de planontwikkeling. Dat lichten we dan graag toe via een online bijeenkomst. Datum wordt nog bekendgemaakt. Vervolgens starten de voorbereidingen. Er zullen woningen worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Daar starten we begin 2022 mee. In het tweede en derde kwartaal van 2022 starten we met de bouw.

Met wie wordt samengewerkt?2021-05-05T11:26:36+02:00

Aannemingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn doet de ontwikkeling en bouw voor ons. We hebben veel ervaring met hen en zij zijn bekend met de doelgroep ouderen.
Er is ook een goede samenwerking met de gemeente. Het is onze gezamenlijke inzet om woonzorgzones te realiseren. De vraag is groot en er is gering aanbod. Van groot belang dus dat plan er komt.

Waarom was vernieuwing van De Bongerd nodig?2021-05-05T11:27:00+02:00

De locatie De Bongerd voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het hoofdgebouw is verouderd en toe aan vernieuwing. Omdat er steeds meer ouderen zijn en de vraag naar zelfstandige woningen de komende jaren alleen maar toeneemt, komen er ook huurwoningen bij, in diverse prijsklassen.

Wat komt er precies?2021-03-11T10:30:33+01:00

Doel van de vernieuwing is om op de locatie van het verouderde verplegings- en verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte duurzame woonzorgzone in te richten. Bij elkaar komen er zo’n 138 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen. Zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een (potentiële) zorg of hulpvraag. Daar is in de gemeente Hattem steeds meer behoefte aan. Van de 138 woningen zijn er 70 bestemd voor de (zwaardere) zorg. Deze woningen gaat Hanzeheerd huren. Ze vervangen de oude Bongerd. De diversiteit aan woningen is goed om de doorstroming in Hattem te bevorderen.

Ik heb interesse om hier te gaan wonen; wat kan ik doen?2021-05-05T11:27:31+02:00

Fijn dat u interesse heeft in een woning in De Bongerd. Inschrijven voor een woning is helaas nog niet mogelijk. Dat heeft ermee te maken dat de oplevering van de eerste woningen naar schatting pas tweede helft 2024 plaatsvindt.
We houden u graag op de hoogte van de vorderingen. U kunt zich elders op deze website inschrijven voor de nieuwsbrief. Daarin kunt u te zijner tijd lezen wanneer de inschrijving start. Wij verwachten dat dit pas over ruim 1,5 jaar het geval is.

Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?2021-05-05T11:27:57+02:00

Het programma omvat de realisatie van 138 appartementen (110 sociale huur en 28 vrije sector) verdeeld over meerdere gebouwen. De huidige huurder zorginstelling Hanzeheerd is de beoogd huurder van 69 woningen.

Verdeeld over de blokken:
Blok A:  sociale huur, geschikt voor zorg, woningen Hanzeheerd, 3-4 bouwlagen, 69 woningen
Blok B: sociale huur en vrije sector, 3 bouwlagen, 41 woningen
Blok C: vrije sector, 3-4 bouwlagen, 28 woningen

Ga naar de bovenkant