De plannen voor de nieuwe woonzorgzone voor De Bongerd in Hattem kunnen de gemeentelijke procedure in. Dat is de uitkomst van een lange periode van gesprekken met omwonenden en gemeente. Het plan is op cruciale punten aangepast naar aanleiding van de gesprekken. Het gaat daarbij om zowel ligging, hoogte als ook het volume van de gebouwen die op de plek van de huidige Bongerd moeten komen. Vanwege de grote vraag naar woningen voor ouderen in Hattem zijn er slechts geringe concessies gedaan aan het geplande aantal woningen voor deze locatie.

Sinds 2019 maakt initiatiefnemer Habion samen met Draisma en IJsselheem plannen voor een nieuwe Bongerd in Hattem. Vernieuwing is hard nodig, behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting is in deze gemeente is noodzakelijk. Er is nu een goede balans gevonden tussen tegemoetkoming aan bezwaren van omwonenden en de stevige behoefte van de Hattemer gemeenschap aan goede huisvesting van ouderen. Hierdoor hebben de initiatiefnemers het plan verder kunnen verbeteren.

De aanpassingen op hoofdlijnen
De plannen voor De Bongerd zijn op cruciale punten aangepast aan de wensen van omwonenden. Zo wordt de hoogte van het gebouw aan de Eijerdijk (gebouw C) gedeeltelijk  vier in plaats van geheel vier  verdiepingen hoog. Door dit gebouw niet te voorzien van een gebruikelijke 2e lift bij Habion kan het gebouw bovendien kleiner worden ontworpen en daardoor met meer afstand tot de randen van de kavel worden gepositioneerd.

Er zijn ook grote aanpassingen gedaan aan de plannen voor de bebouwing aan de Van Galenstraat (gebouw A) en de Grote Gracht (gebouw B). Zo wordt gebouw B gespiegeld ten opzichte van het vertrekpunt en wordt de ligging tot opzichte van de rand van de kavel verbeterd.
Gebouw A wordt verlengd. Dit heeft als voordeel dat aan de Van Galenstraat de bebouwing 3 hoog kan blijven. Nadelig gevolg hiervan is dat slechts één keer verhuizen van huidige bewoners van De Bongerd voor een gedeelte niet meer mogelijk is. Dit is gelet op de kwetsbaarheid van de bewoners een niet te onderschatten pijnpunt voor IJsselheem waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht.

De doorlooptijd van de totale uitvoering van het project kan met de wijzigingen aanzienlijk worden verkort, omdat blok C veel eerder kan worden gebouwd aangezien er meer wordt gesloopt. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens om de totale overlastperiode te beperken.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  1. Wijziging bestemmingsplan. De start gaat gepaard met een aankondiging in de media.
  2. Omgevingsvergunning: een deel van de bezwaren van omwonenden met betrekking tot onder andere architectuur en de inrichting openbare ruimte komt in deze fase aan de orde.

Na de ontvangst van de vergunning en wijziging bestemmingsplan wordt in fases gesloopt en gebouwd zodat bewoners altijd onderdak hebben in Hattem. De uiteindelijke oplevering zal naar verwachting in 2026 zijn.

Hoe verliep het proces tot dusver?

In maart 2021 werden de plannen gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan zijn opmerkingen geplaatst bij de plannen. De plannen zijn daarop bijgesteld. In september 2021 werden de bijgestelde plannen gepresenteerd in twee live-bijeenkomsten. Naar aanleiding van nieuwe bezwaren en vragen hebben we nogmaals gekeken naar de plannen en zijn we, op basis van gesprekken met omwonenden, aan de slag gegaan met onderdelen zoals parkeren, volume, schaduwwerking, woongenot en verkeer.

Naar aanleiding van de toelichting aan de buurt op 23 september afgelopen jaar heeft er veel en uitvoerig aanvullend overleg plaatsgevonden. Denk hierbij aan vele individuele participatie gesprekken met bewoners in oktober en begin november. Naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners zijn de verschillende belangen en pijnpunten in kaart gebracht en zijn er aanpassingen voorgesteld, die ook in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente, Draisma, Habion en IJsselheem zijn besproken. Vervolgens zijn de omwonenden met wie we het individuele gesprek hebben gevoerd wederom in een persoonlijk gesprek op 16 december geïnformeerd over de aanpassingen. Op 20 december 2021 zijn raadsleden meegenomen in het gehele ontwikkelproces vanaf het initiatief tot dat moment. In maart 2022 heeft wederom een bijeenkomst plaatsgevonden met gemeente en omwonenden.

De plannen voor De Bongerd

Vernieuwing van De Bongerd is nodig en behoud van ouderenhuisvesting in Hattem een must.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners en toekomstige bewoners bepalen hoe ze graag wonen. Daarom zijn vanaf het begin van dit project, nu enkele jaren geleden, inwoners, bewoners en omwonenden betrokken bij de plannen en zijn er wensen en behoeften opgehaald. Met die wensen als basis zijn de eerste keuzes gemaakt en uitgangspunten van dit plan gekozen. De wensen gingen met name over zelfstandig oud worden in Hattem en doorleven op de manier waarop mensen dat gewend zijn.

Het plan is om op de locatie van het verouderde verplegings- en verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone in te richten. Woningcorporatie Habion ontwikkelt hiervoor ca. 138 zelfstandige woningen voor de sociale- en vrije-sectorhuur en IJsselheem/Hanzeheerd levert zorg aan haar bewoners. Het ruimtelijk concept is uitgewerkt door KAW, in opdracht van Draisma, de ontwikkelende en bouwende partij voor dit project.

Er zijn naast bezwaarmakers, veel meer mensen die graag in De Bongerd willen wonen. Dat hebben mensen kenbaar gemaakt en het blijkt ook uit de cijfers. Er is een groot tekort aan woningen voor ouderen in Hattem. Daarom is het belangrijk dat deze woonzorgzone er komt. Met een dergelijke voorziening bevorderen we bovendien de doorstroming op de woningmarkt. Ouderen zijn namelijk niet de enigen die op zoek zijn naar een passende woning.